Español
español
Português
português
English
english
Русский
русский
עברית
עברית
למשלוח הודעה
לחץ כאן
Email mail
התקשרו אלינו לטלפון   ▼
(54) 11 - 4854 - 5925
11:04 ש' 23 יונ 2018
(GMT-3) שעת ארגנטינה
Site Map
Baires Rentals
דף ראשי
תנאי  השכירות
הדירות  שלנו שירותים  נוספים תנאי  השכירות שאלות  נפוצות
מידע  שימושי
רישום  בעלי  דירות
צרו  קשר
ספר אורחינו
חילופי  קישורים
 

תנאי השכירות

1 – כללי

1.1 Baires Rentals (להלן : 'הסוכנות') עוסקת במתן פתרונות מגורים בבואנוס איירס, בין אם אתם פוקדים את העיר לצורכי תיירות גרידא, ובין שאתם שוהים בה במסגרת עסקים, עבודה או לימודים. כל הזמנות הדיור המתקבלות והמאושרות על-ידי הסוכנות כפופות לתנאים המנויים מטה.

1.2 כל אחד מאלה מצביעים מכללא על אישור תנאי השכירות דכאן, מבלי שיידרש אשרורם הגלוי והמפורש מצד השוכר :
       1.2.1 ביצוע הזמנת דיור,
       1.2.2 תשלום המקדמה.

1.3 הסוכנות מחזיקה במאגר של דירות מרוהטות יוקרתיות ומרווחות, בנות חדר שינה אחד או שניים (בנוסף על חדר מגורים – סלון). כל דירה מאוּבזרת לחלוטין והיא כוללת, בין השאר : מצעים, מגבות ואת כל צורכי הבית.
אתם זוכים לפרטיות אליה אתם רגילים בביתכם, אך גם לנוחות ולפינוקים שלהם אתם מורגלים כשגרה.

1.4 רוב יחידות הדיור מוצעות לתקופה מזערית של שבוע ימים, לפרק זמן שאיננו עולה על 6 חודשים (בהתאם לכלללים הקבועים בחקיקה המקומית לגבי שכירות ארעית). חרף זאת, יש דירות המוצעות גם לפרקי זמן קצרים יותר, כגון על בסיס יומי.

2 – כריתת חוזה השכירות

2.1 בטרם ביצוע ההזמנה, הנכם מתבקשים לעמוד בקשר עם Baires Rentals על-מנת לוודא זמינות הדירה שאותה בחרתם, בתקופת הזמן הרצויה לכם. ההזמנות נכנסות לתוקף אך ורק משהופקדה מקדמה בסך % 20 מדמי השכירות.

2.2 הסוכנות תאשרר הזמנות דיור רק לאחר שנזקפו בחשבונותיה דמי הקדימה הנדרשים. אישרור כאמוּר יישלח ללקוח בדוא”ל או באמצעות פקסימיליה. הזמנות קבוצתיות טעונות הסכמה מפורשת בכתב.

2.3 פרטי השכירות, כפי שנקלטו ברישומינו, יישלחו ללקוח בצוותא עם האישור הסופי של ההזמנה הנזכר בפיסקה 2.2 לעיל. למניעת שגיאות ואי-נעימויות, הנכם מתבקשים לעיין היטב בתנאים הללו, ולהעיר את תשומת לבנו על כל שגיאה או תיקון הנחוצים בפרטי ההזמנה תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד קבלתם.

2.4 הזמנות דיור, המתבצעות בהתראה קצרה מחמישה (5) ימים, כרוכות בתשלום המקדמה במזומנים באמצעות שירות Western Union או דומה לו.

2.5 הזמנות דיור הנערכות בידי מי שטרם מלאו לו 18 שנים במועד ביצוען - בטלות.

3 – תשלומים

3.1 יתרת דמי-השכירות (גובה השכירות בניכוי המקדמה) תשולם בעת ההגעה, בכסף מזומן, במעמד תפיסת הדירה בראשונה, או ביום הראשון של כל תקופת הארכה. אי-תשלום היתרה במועד הכניסה לדירה מהווה עילה מספקת לביטול הסכם השכירות על-אתר, וכן להטלת כל סנקצייה הנלווית לביטול הזמנה, כמפורט בסעיף 6 להלן.


3.2 תשלומים בגין שירותים נוספים ("אקסטרות"), באם יהיו כאלה - ישולמו כנגד הצגת חשבון מתאים.

3.3 ניתן לשלם עבור שירותי סוכנות Baires Rentals בכל אחד מאמצעי התשלום הבאים : בהעברות בינלאומיות באמצעות Western Union, בדרך של הפקדה ישירה בחשבונות החברה בארה"ב, בתשלום ברשת בעזרת שירות Pay Pal וכן במט"ח מזומן (דולר של ארה"ב או יורו). אין אנו מקבלים המחאות מכל סוג, בכלל זה המחאות נוסעים.

3.4 העברות והפקדות למיניהן יישלחו בסכום שהוא נטו לתשלום, זאת במידה שמן הסך המועבר מנכה המוסד הבנקאי / הסוכנות המשלחת דמי-טיפול או עמלות כלשהם. לפיכך, אנא בדקו היטב עם המוסד המבצע את ההעברה, מהם הסכומים שבכוונתו לנכות בתורת דמי-טיפול. כן תתבקשו לשגר בפקס העתק של שטר ההעברה הבנקאית לסוכנותינו, לצורכי מעקב.

3.5 אין הפקדה או העברה של תשלום כלשהו מהווה, כשלעצמה, אשרור מכללא של הזמנת דיור על-ידי חברתינו. הזמנה עומדת על תילה רק משאושררה באורח מפורש ובכתב על-ידי נציגי Baires Rentals.

3.6 מובהר, למען הסר כל ספק, כי כל תשלום המגיע לחברתינו הוא בסכום נטו לתשלום, ואין הוא כפוף להוצאות העברה או תשלום מכל סוג, לתנודות במטבע או לכל ניכוי אחר.

4 – מחירים ותעריפים

4.1 דמי-השכירות נקובים בדולרים של ארה"ב, למעט אם צוין מפורשות מטבע אחר בגוף אישור ההזמנה. חברתינו תפרט בבירור ובגילוי מוחלט מהו גובה השכירות וגובה עמלת התיווך.

4.2 כל יחידות הדיור אשר באמתחתינו מרוהטות ומזוודות עד תום. דמי-השכירות כוללים את כל ההוצאות הנכסיות והמשתנות (בכלל זה ומבלי לגרוע : חשמל, מים וביוב, גז טבעי, ארנונה עירונית, שיחות טלפוניות מוגבלות, טלוויזיה בכבלים או בלווין, מצעים, מגבות, מוצרי היגיינה אישית לשימוש ראשוני בלבד - נייר טואלט, סבון וכיו"ב; וכן שירותי נקיון בתדירות שבועית).

4.3 באותן דירות שבהן הדבר מצוין באורח מפורש בכרטיס הדירה - ניתן שירות אינטרנט מהיר (בפס רחב), בלא כל תוספת תשלום. חרף זאת, אין חברתינו ו/או בעלי הדירות בעצמם מתחייבים בדרך כלשהי לרציפות השירות או לזמינותו בכל עת.

4.4 בדמי-השכירות הנקובים כלולים כל המיסים המתחייבים מן הדין המקומי.

4.5 מחיר החכירה איננו כולל, בשום מקרה, תוספות כלשהן, או כיסוי ביטוחי ממין איזשהו. Baires Rentals ממליצה לכל לקוחותיה לבטח את עצמם ואת כבודתם בביטוח נסיעות מקיף במקום מגוריהם. לפרטים נוספים בכגון דא, נא עיינו בסעיף 14 להלן.

4.6 כל דייר מתבקש להפקיד עירבון, לכיסוי נזקים שעלולים להיגרם לדירה ו/או לתכולתה (להלן : ‘הפיקדון’). הפיקדון, בניכוי שוויו של כל נזק, שבר, תיקון או החלפה, בהתאם לעניין - מוחזרים לשוכר בתום תקופת השכירות.
גובה הפיקדון נקבע כך :

       4.6.1 עבור כל הזמנה למשך עד חודש ימים ועד בכלל - שווה-ערך לשבוע דמי-שכירות.
       4.6.2 לתקופת שכירות העולה על 30 ימים - שווה-ערך לחודש דמי-שכירות.

4.7 דמי-הטיפול של Baires Rentals עומדים על 35 דולרים של ארה"ב (עמלה קבועה, בלא קשר למשך השהות או לגובה השכירות). שכר טרחתינו זה עשוי להשתנות מעת לעת בלא הודעה מוקדמת, אולם הוא יפורט ויודגש בגוף אישור הזמנת כל לקוח. דמי-הטיפול שלפי פיסקה זו ישולמו בכסף מזומן בלבד במעמד הכניסה לדירה (‘צ’ק-אין’).

4.8 מובהר, למען הסר כל ספק, כי כל הצעת מחיר או הזמנה המונפקים על-ידי Baires Rentals נשתתים על הדין השריר והקיים במועד כתיבתם. לפיכך, הללו כפופים לכל שינוי שיחול בדין המקומי.

5 – תכולת והיקף השירות

5.1 הדירות המוצעות לקהל לקוחותינו מרוהטות לגמרי ברמת איבזור גבוהה וכוללות גם מטבח מצויד באופן מקיף (מכשירים, כלי בישול, כלי הגשה, סכו”ם וכד').

5.2 בכל דירה, בלא יוצא מן הכלל - ניתנים שירותי טלוויזיה בלוויין או בכבלים וכן קיים קו טלפון לשימוש הדייר.

5.3 מצעים ומגבות, לרבות החלפתם בתדירות שבועית - כלולים אף הם בגדר השכירות, בלא כל תוספת תשלום. כלי מיטה ומגבות נוספים (בכלל זה החלפתם בתדירות גבוהה יותר מאשר אחת לשבוע), ניתן לקבלם תמורת תוספת תשלום.

5.4 בכל יחידת מגורים מוחזקת רשימת מצאי מפורטת (אינוונטר) של תכולת הנכס. השוכר נדרש לאמת עם הגעתו, או במועד סמוך סביר לפי העניין, כי כל תכולת הבית נמצאת ומתפקדת כדבעי. כל חוסר שהוא גלוי לעין בבדיקה בלתי מיומנת ידווח על-אתר, ולא יאוחר מאשר 4 (ארבע) שעות לאחר מועד תפיסת הרכוש. מחדל בכגון זה ייחשב להודאה בנכונות ודיוק רשימת המצאי הנזכרת. לפיכך, לא תישמע טענה מאוחרת בדבר מחסור בציוד / בריהוט / במכשירים שלא דווחו כאמור.

5.5 חל איסור גמור להוציא מן הדירה פריט כלשהו המנוי ברשימת המצאי, במרוצת תקופת השכירות. בכגון דא, אין נפקא מינה מהי מטרת הסילוק או משכו.

5.6 במשכנים רבים מוצעים שירותים רבים ומגוונים נוספים, הכלולים במחירו של אותו נכס והמנויים בכרטיס הדירה (כדוגמת : מחשב אישי, מכונת כביסה, מערכת סטריאו, מכשיר די.וי.די ועוד). אנא, עיינו היטב בתכולת הדירה שחפצתם בה ובמנעמיה.

5.7 דירות נבחרות מציעות חדרי-כושר באיבזור חדיש, שירותי אבטחה מסביב לשעון ודלפק קבלה להכרזת אורחים.

5.8 כל שהייה המגעת כדי 10 (עשרה) ימים או ארוכה הימנה מזכה את הדייר בשירותי נקיון, החלפת מצעים והחלפת מגבות בתדירות של אחת לשבוע ימים. שירותי נקיון עבור משכי אירוח של עד 9 (תשעה) ימים ועד בכלל, מתבצעים לאחר עזיבת השוכר. שירותי נקיון ותחזוקה נוספים או תדירים יותר מוצעים בתוספת תשלום.

5.9 חיות מחמד מותרות ומתקבלות בברכה בדירות אחדות. אנא, הקשו על נציגינו בנושא זה בטרם תבצעו הזמנה, שכן החזקת בעל חיים כפופה לאישורו המפורש של בעל הנכס ועשויה להיות כרוכה בעלויות תחזוקה / נקיון נוספות.
למידע נוסף נא עיינו בסעיף 12 דלהלן.

6 – חובות השוכר

6.1 השוכר מחויב לנהוג בנכס על תכולתו כבשלו ולשמור על שלמותו, בכלל זה ומבלי לגרוע : על תקינות הריהוט, הקישוטים והעיטורים, הציוד החשמלי וכל שאר האבזרים. חובה זו מקיפה הן את מצב השימור וכן את נקיון הרכוש.

6.2 מלבד בלאי טבעי סביר בנסיבות העניין, הדייר נושא באחריות לתיקון כל נזק ולהשלמת כל חסר, בדירה ובתכולתה כאחת. בכגון זה, אין נפקא מינה אם הללו נגרמו בעטיה של רשלנות או בהעדרה, בעקבות שימוש שגוי או בלתי זהיר, או בשל חוסר ידיעה גרידא - בין אם על-ידי השוכר בעצמו ובני-ביתו, ובין אם בידי אורחיו. חוסר ו/או נזק כאמור ידווח ל- Baires Rentals מייד עם גילויו.

6.3 בתום תקופת השכירות תתבצע בדיקה של תכולת היחידה בהתאם לרשימת המצאי הנזכרת בפיסקה 5.4 לעיל. Baires Rentals תחייב את השוכר במחיר השוק של כל חסר או נזק שיתגלעו, כפי ערך ההחלפה / התיקון הנהוגים בארגנטינה.

6.4 לנציג מוסמך של הסוכנות תותר כניסה לדירה בכל עת ובלא סייגים, הן לצורכי בקרה ופיקוח אחר הנעשה בה, וכן למטרות תחזוקה ושימור של הנכס. כניסה כאמור תערך בהתחשבות מרבית בדייר ותוך חתירה למזער את אי הנוחות העלולה להיגרם לו עקב כך.

6.5 באותן יחידות דירות שבהן מצוין בכרטיסן האיסור לעשן - איסור זה הוא גורף בכל חלקי הדירה ובכל עת.

7 – שינויים המתבצעים ביוזמת הסוכנות

7.1 בעוד ש-Baires Rentals עושה כל שבידה כדי להעמיד לרשות השוכר את הדירה הנבחרת ונשואת ההזמנה - שמורה לה הזכות לספק דיור חלופי שווה-ערך, כל אימת שטרם בוצעו הליכי הכניסה למעשה.

7.2 הגם שהחלפה כאמור עלולה להתבצע בנסיבות חריגות בלבד, בהתקיים מצב דברים זה תודיע הסוכנות ללקוח – הדייר על דבר השינוי, בכתובין וללא שיהוי. ללקוח מוקנית הזכות המלאה לדחות את הצעת ההחלפה המוצעת תוך 48 שעות ממועד קבלת ההודעה, בין אם בדרך של ביטול ההזמנה (שאז המקדמה תוחזר ללקוח במלואה), ובין אם בדרך של דרישת דיור חלופי אחר. באין תגובה מצד הלקוח להודעת ההחלפה הנזכרת תוך פרק הזמן הנקוב, חזקה כי השינוי הוא על דעתו.

8 – ביטול הזמנה ונוהג במקרה של אי-הופעה

8.1 הודעה מצד השוכר, המביעה את רצונו לבטל הזמנת דיור שכבר נתכוננה - תיעשה בכתב בלבד, באמצעות דוא”ל או בשדר פקסימיליה. הביטול ייכנס לתוקפו רק משנתקבלה ההודעה במשרדי הסוכנות.

8.2 כאשר הודעת הביטול מתקבלת בהתראה של 21 (עשרים ואחד) ימים לפחות בטרם מועד תחילת השכירות שתוכנן, כל הסכומים שנתקבלו מאת הלקוח בתורת מקדמה יוחזרו לו, בניכוי דמי-ביטול בסך 20 $ בלבד (עשרים דולרים של ארה”ב).

8.3 אימת שהודעת הביטול מתקבלת תוך 21 (עשרים ואחד) הימים שלפני מועד ההגעה שנקבע במקור, המקדמה מחולטת במלואה ומשמשת להטבת נזקי בעל הדירה.

8.4 ככלל, ההתייחסות לשינוי במועדי ההגעה או העזיבה המתוכננים תהא כאל ביטול ההזמנה המקורית וכינונה של הזמנה חדשה, בתנאים החדשים. מוסבת תשומת לב הלקוח לכך כי משהושלמו הליכי ההזמנה, הדירה נשללת אוטוצטית מכל שאר הלקוחות הפוטנציאליים ולכן לרוב, אין ניתן למצוא בנקל לקוח חלופי במקרה של ביטול או שינוי מועדי הזמנה.

8.5 Baires Rentals ממליצה בכל פה כי תבצעו את הזמנותיכם רק כאשר תוכנית הטיול שלכם מגובשת דיה וכרטיסי הטיסה שלכם אושררו, אך גם שתרכדשו פוליסה לביטוח נסיעות המקיפה גם כיסוי ביטוחי בגין ביטול הזמנות.

9 – שינוי הזמנה

9.1 הארכה של תקופת שכירות כפופה לשיקולי זמינות ואין היא מתבצעת, בשום מקרה, באורח אוטומטי. ל- Baires Rentals יהא שיקול דעת בלעדי היכן תתבצע הארכת שהייה כאמור, בהתחשב עם תפוסת הדירה שאליה הוצב הלקוח במקור.
עוד מובהר, למען הסר כל ספק, כי אין כל הכרח שדמי השכירות יישמרו כפי שיעורם בתקופת השכירות הראשונית.

9.2 קיצורה של תקופת שכירות כפופה להוראות המנויות בסעיף 8.4 לעיל.

10 – מספר הדיירים המתארחים

10.1 רק מי שנמנה בטופס ההזמנה רשאי להתגורר בדירה.

10.2 חל איסור גמור למסור את הדירה ו/או את תכולתה, כולם או קצתם, בשכירות משנה או בכל דרך אחרת, בין תמורת תשלום ובין חינם-אין-כסף.

10.3 כמות הדיירים המרבית נקבעת בידי בעלי הדירות, בהתחשב עם מספר מקומות הלינה המוסדרים (כמות המיטות) ועם הערכתם את שיעור המשתכנים שאין בו כדי להזיק לרכושם. אשר-על-כן, חריגה ממספר הדיירים הנקוב בכרטיס הדירה מהווה הפרה יסודית של חוזה השכירות שבין הצדדים, המזכה את הסוכנות ואת בעל הדירה בביטולו המיידי.

10.4 כל המפר הוראה בדבר מספר הדיירים המרבי המותר במושכר, מסתכן בסילוק יד תכוף מן המקרקעין, בלא כל החזר של יתרת דמי השכירות.

11 – סדרי הגעה ועזיבה

11.1 שעת הכניסה לדירה היא 2 אחה”ץ ביום ההגעה. מפתחות המושכר יימסרו בדירה עצמה, במעמד ה-'צ'ק-אין', בלא כל עלות נוספת במרוצת שעות העבודה המקובלות (בין 09:30 בבוקר ועד 07:00 לקראת ערב).

11.2 צוות Baires Rentals מקבל אישית כל אורח-דייר. במסגרת זו, אנשינו יכירו לכם את רזי הדירה והבניין שבו היא ניצבת, וכן ישמחו להשיב לכל שאלותיכם והתחבטויותיכם בנוגע לשכונה, לבואנוס איירס ולארגנטינה.

11.3 הדירה תפונה לא יאוחר מן השעה 11:30 בבוקר יום העזיבה וכן תפונה מכל חפץ. מודגש כי לא ניתן לאפסן חפצים בדירה לאחר השעה האמורה.
במקרה הצורך, ניתן לתאם החזרת מפתחות הנכס עובר למועד העזיבה המתוכנן, או מחוץ לשעות העבודה המקובלות.

11.4 כל לקוח מתבקש, במעמד הזמנת הדירה או בסמוך לו, למסור לסוכנות את פרטי הגעתו לעיר (מספר הטיסה, נמל המקור, שעת הנחיתה המתוכננת וכיו"ב), וזאת על-מנת לקבל את פניו בדירה בצורה חלקה.

11.5 כל איחור או שיהוי בעזיבת הדירה, מעבר לשעה הנקובה בפיסקה 11.3 לעיל - יחויב כתוספת של יממה שלמה אחת, אשר תחושב כחלק השביעי של דמי-השכירות השבועיים הקבועים לגבי אותה דירה.

12 – חיות מחמד

12.1 הגם שחברתינו מכירה ומודעת לחשיבות שבעלי חיות מחמד יוכלו להתארח בצוותא חדא ותחת כורת-גג משותפת עם יקירם - לא כל בעלי הנכסים נכונים לאפשר כניסת בעלי חיים לדירותיהם. באמתחתינו רק מספר מוגבל של דירות, שבהן חיות מחמד מתקבלות בברכה.

12.2 בעלי דירות המתירים הבאת חיות מחמד דורשים לעיתים כי יתבצעו שירותי נקיון תדירים יותר בנכס, ולפעמים אף פיקדון בשיעור גבוה יותר מן המקובל.

12.3 היוועצו עם פקיד ההזמנות כדי לוודא שתוכלו להתגורר עם חיית המחמד שלכם בטרם תבצעו הזמנה, והאם חלים תנאים או סייגים מיוחדים.

12.4 מובהר כי חריגה או סטייה מן המגבלות שנקבעו בנושא הבאת חיות מחמד מהווה הפרה יסודית של חוזה השכירות.

13 – סיום חוזה השכירות

13.1 ל- Baires Rentals שמורה הזכות להביא חוזה שכירות שנכרת לסיומו, בהתקיים אחד המקרים המנויים להלן :

13.1.1 נעשה שימוש במושכר שלא בהתאם למטרות השכירות, או שמתבצעת בו פעילות עבריינית - בין אם על-ידי השוכר ובין אם על-ידי באי ביתו.
13.1.2 התנהגות טורדנית של השוכר המהווה מפגע לשכניו או לשאר דיירי המקום.
13.1.3 הפרה בוטה ונמשכת של הוראות תקנון הבית המשותף. לעניין פיסקה זו, רואים את הדייר כמי שבקי בהנחיות הנזכרות.

13.2 בהתקיים תרחיש מן האמורים לעיל, אין הסוכנות מחויבת לספק דיור חלופי.
13.3 הנכונות להזהיר או להתרות בדייר-השוכר בטרם יבוטל ההסכם, וכן זכאותו להחזרת יתרת דמי-השכירות (כל היתרה או מקצתה) - יוכפפו לחומרת המעשים ויוכרעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של Baires Rentals.

14 – אחריות וביטוח

14.1 בדמי-השכירות לא כלול כיסוי ביטוחי מכל מין או סוג שהוא. ביטוח הדירה (המבנה) איננו מקיף בקרבו את חפצי הדייר.

14.2 Baires Rentals, בתורת נציגת בעלי הדירות - אינה מקבלת על עצמה כל אחריות בגין גניבה או נזק מכל סוג לטובין שבדירה, בכלל זה חפצי ערך המופקדים בכספת.

14.3 Baires Rentals ממליצה לכל דייר ולכל אדם הנלווה אליו להצטייד בביטוח מקיף, אשר ייטיב את נזקי האורח בכל חבלת גוף ופגיעה ברכוש שעלולות להתרחש. יתרה מזו : על-מנת להתאים את היקף הכיסוי הביטוחי לסכומים הנהוגים במדינת מגוריו של הדייר - מוצע כי פוליסת הביטוח תירכש במדינת המקור ולא בארגנטינה.

14.4 בנוסף, אין הסוכנות או מי מטעמה נושאים באחריות לנזקים שעלולים לנבוע מתקלות במערכות מכניות המותקנות בדירה, או בחלקים משותפים של מבנה המגורים, בכלל זה ומבלי לגרוע : במשאבות מים, בדודי הסקה, במעליות, בשערים בעלי פתיחה אוטומטית או מפוקדת באמצעי אלקטרוני, במערכות לחימום דירתי, וכן בכל מקרה של הפסקה או ליקוי בשירותים המסופקים על-ידי חברות ציבוריות (חשמל, גז טבעי, מים וכד').

15 – מידע ותמונות

15.1 כל המידע המסופק על-ידי Baires Rentals נמסר בנאמנות ובתום-לב, ומבוסס על ידיעות עדכניות בעת פרסומן בראשונה. כן ננקטו על-ידינו אמצעים סבירים, במטרה להבטיח נכונות ודיוק פרטי המידע, בין שהללו נמסרו בכתובין או בכל דרך אחרת.

15.2 לפיכך, כל המידע הנמסר על אודות הדירות המוצעות נחשב לאמין אולם דיוקו איננו מובטח.

15.3 כל פרטי המידע והתמונות משקפים נכונה ונאמנה את מצב הדירות בעת נטילת התמונות.

16 – הדין הישים

16.1 תנאי השכירות דכאן כפופים ויפורשו בהתאם לדין הארגנטינאי הנוגע. הצדדים מביעים את הסכמתם כי כל פלוגתא תידון ותוכרע בידי בתי-המשפט בעלי סמכות מקומית.

16.2 כל החיובים החוזיים הנובעים מהסכם השכירות ייראו כאילו נערכו וכוננו בבואנוס איירס, הבירה הפדרלית של הרפובליקה של ארגנטינה.

16.3 בלשון מסמך זה :

16.3.1 המונח 'בעל דירה' או 'בעל נכס' פירושו האדם או חבר בני-האדם המחזיק בזכויות קנייניות בדירה נשוא השכירות, ואשר מינה את
            הסוכנות לשמש בתורת מתווכת או משכירה בשמו;
16.3.2 התיבות 'הדייר, השוכר, האורח, הלקוח', בלא הבחנה ולחלופין - משמעותן האדם אשר כרת את חוזה השכירות במעמד של שוכר, וכן
            כל אדם מטעמו שאישרה הסוכנות בגדר מלווהו.


כל המידע המופיע באתר על אודות הדירות המפורסמות נמסר בתום לב וביושר, ואף שמקורותיו מהימנים דיוקו אינו מובטח.
רשימת הדירות ופרטיהן עשויים להשתנות בכל עת, בלא התראה או כל הודעה מוקדמת, בכלל זה ומבלי לגרוע : נתוני הזמינות, מחירי השכירות והרכב תכולת יחידות המגורים.
המידע והתמונות המובאים באתר משקפים נכונה ונאמנה את מצב הנכסים עת תועדו וצולמו.